Vedtægter for Christianshavns Travalje Laug

Senest ændret på den ordinære generalforsamling den 12. marts 2004 og efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling den 21. april 2004

Vedtægter for Christianshavns Travalje Laug
                                              § 1
Foreningens navn er Christianshavns Travalje Laug og dens hjemsted er Christianshavn.
                                              § 2
Foreningens formål er, i samarbejde med Orlogsmuseet, at bevare, restaurere og sejle
med travaljer og chalupper som har tilhørt Søværnet. Foreningen vil arbejde for, at
bådene bevares så historisk korrekt som muligt, og dermed skabe interesse for denne del
af vor maritime historie.
                                               § 3
Som medlemmer kan optages alle, der interesserer sig for dansk søfartshistorie, især
forhold der vedrører Holmen og Christianshavn. Foreninger, institutioner og
virksomheder kan optages som støttemedlemmer med rettigheder svarende til ét
medlemsskab.
                                               § 4
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling
afholdes i årets første kvartal. Der indkaldes til generalforsamling med tre ugers varsel
ved direkte henvendelse til medlemmerne.
                                              § 5
Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Arbejdsplan, budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg
7. Eventuelt
Forslag til punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før
generalforsamlingen.
                                                § 6
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det eller
en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.
                                                § 7
Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpelt flertal. Dirigenten afgør,
hvordan afstemningen skal foregå. Hvis der er lige mange stemmer for og imod et
forslag til beslutning, er forslaget ikke vedtaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
                                                 § 8
Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på højst syv medlemmer. Desuden
vælges der to suppleanter. Valgene gælder for to år. Genvalg kan finde sted. Halvdelen
Senest ændret på den ordinære generalforsamling den 12. marts 2004 og efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling den 21. april 2004
af bestyrelsens ordinære medlemmer er på valg i lige år. Den anden halvdel i ulige år.
Der vælges to revisorer, som er på valg hvert år.
                                                   § 9
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, evt. næstformand, samt kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over møderne.
                                                 § 10
Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af
generalforsamlingen. Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden
side.
                                                 § 11
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
                                                 § 12
Foreningen kan udnævne æresmedlemmer.
                                                 § 13
Ændringer i vedtægterne samt opløsning af foreningen kan ske med simpelt
stemmeflertal ved to på hinanden med mindst to ugers mellemrum følgende
generalforsamlinger, hvor forslaget har været på dagsordenen. Ved opløsning af
foreningen overføres eventuel formue til andet søfartshistorisk arbejde efter
generalforsamlingens afgørelse.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11. februar 1993
                                                J. Østergaard
                                                H.S. Johansen
                                                Lars Gormsen
                                                Benjamin Bak
                                                Lars Helweg
                                                Jørgen Esping
                                                Laust Nørgård

Travaljelauget © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.travaljelauget.dk